Hyfforddiant NEWYDD: Ymchwiliadau Gweithwyr: Gofalu am y broses a’r bobl

Mae Lles Aneurin Bevan wedi datblygu hyfforddiant newydd sy’n canolbwyntio ar bwysigrwydd gofalu am y broses a’r bobl a fu’n rhan o’r gwaith o gyflwyno ymchwiliadau i’w gweithwyr.

Mae’r diwrnod yn addas ar gyfer y rhai sy’n gyfrifol am gomisiynu ac ymchwiliadau blaenllaw gan gynnwys rheoli rheng flaen, AD a chynrychiolaeth ochr staff.  

Mae’r rhaglen yn cynnwys:

 • Cyfle i adolygu astudiaeth achos i ddeall ble a sut y gallai pethau fynd o’i le.
 • Sesiwn ar ba mor wael y gall ymchwiliadau sy’n cael eu harwain niweidio unigolion a diwylliant sefydliadol.
 • Trosolwg o brosesau ymchwilio.
 • Persbectif cyfreithiol i sicrhau bod yr holl elfennau allweddol yn cael eu cynnwys.
 • Cyfle i fyfyrio ar yr arferion presennol ac i ystyried gwelliannau y gellir eu gwneud.
 • Sesiwn holi ac ateb agored
 • Datblygu cynllun gweithredu i weithredu dysgu o’r diwrnod.

Gwyliwch grynodeb fideo o’r hyfforddiant:

Adborth gan gynrychiolwyr blaenorol:

 • Dywedodd 96% y byddent yn argymell yr hyfforddiant hwn i gydweithiwr
 • Dywedodd 96% y gellid defnyddio dysgu o’r hyfforddiant yn eu hymarfer presennol
 • Dywedodd 91% fod yr hyfforddiant wedi eu helpu i ddeall y cysyniad o niwed y gellir ei osgoi i weithwyr
 • Dywedodd 90% fod yr hyfforddiant wedi gwella eu gwybodaeth yn y maes hwn

Am ragor o fanylion, gan gynnwys amseru a chostau, anfonwch e-bost abb.employeeWellbeing@wales.nhs.uk  neu ffoniwch 01633 234888 heddiw.

NEW training: Employee Investigations: Looking after the process and the people

Aneurin Bevan Wellbeing has developed new training that focuses on the importance of looking after both the process and the people involved in delivering employee investigations.

The day is suitable for those responsible for commissioning and leading investigations including frontline management, HR and staff side representation.

Programme includes:

 • Opportunity to review a case study to understand where and how things may go wrong.
 • A session on how poorly led investigations can harm both individuals and organisational culture.
 • An overview of investigation processes.
 • A legal perspective to ensure all the key elements are covered.
 • An opportunity to reflect on current practice and consider improvements that can be made.
 • An open Q&A session
 • Develop an action plan to implement learning from the day.

Watch a video round up from the training:

Feedback from previous delegates:

 • 96% said they would recommend this training event to a colleague
 • 96% said learning from event could be applied in their current practice
 • 91% said event had helped them understand concept of avoidable employee harm
 • 90% said training event improved their knowledge in this area

For further details, including timing and costs, please email abb.employeeWellbeing@wales.nhs.uk or call 01633 234888 today.