Cynnal Cynefin

Rydym yn cydnabod bod y realiti o ddydd i ddydd i lawer ohonoch yn heriol dros ben, ac y gall dod i’r gwaith fod yn anodd yn aml.  Gwyddom hefyd nad yw eich syddi yr un fath ag yr oeddent cyn y pandemig i lawer ohonoch, ac yr ydych yn daer am weld y goleuni ym mhen draw’r twnnel.

Gwyddom fod angen i lawer o bethau fod yn wahanol, ac nad oes atebion cyflym ar unwaith i’r heriau gwirioneddol yr ydym yn eu hwynebu. Yn anffodus, mae llawer ohonom wedi colli ein cysylltiad â’n gilydd, i’r hyn yr ydym yn ei werthfawrogi ac rydym yn teimlo bod ein systemau wedi chwalu. Gwyddom fod llawer o’n pobl ar eu gliniau, yn sinigaidd ac wedi’u ddiflasu.

Dros y misoedd nesaf rydym yn lansio prosiect newydd a gefnogir gan y Tîm Gweithredol #CynnalCynefin #PeopleFirst lle byddwn yn dod â’n sefydliad yn ôl at ei gilydd yn fwriadol drwy gyfres o weithdai a digwyddiadau lleol sy’n dechrau gyda sesiynau ymgysylltu gyda’r Tîm Gweithredol ac Uwch Reolwyr. Ein nod dros y misoedd nesaf yw cyrraedd cynifer ohonoch â phosibl, i roi’r cyfle i chi gael eich clywed ac i ni allu gwrando. Rydym yn gwybod hyd yn oed gyda’r bwriadau gorau na allwn siarad â phawb ond rydym am roi cynnig arni. Mae’n rhaid i ni wneud eich profiad o’ch gwaith yn well.

Ar gyfer cyflogeion BIPAB
Hoffem eich gwahodd i rannu eich profiadau gyda’r tîm ar y dyddiadau canlynol drwy lwyfan rhithwir. Copïwch a gludwch y ddolen berthnasol i Edge i gofrestru am docyn, ar ôl i chi gofrestru bydd dolen Teams yn cael ei anfon ar wahân i’ch cyfeiriad e-bost.

People First

We recognise that the day to day reality for many of you is extremely challenging, and that coming to work can often be hard. We also know that for many of you your jobs are not the same as they were before the pandemic, and you are desperate for a light at the end of the tunnel.

We know that many things need to be different, and that there are no quick immediate solutions to the real challenges we are facing. Sadly many of us have lost our connection to each other, to what we value and we feel our systems are broken. We know many of our people are on thier knees, are cynical and jaded.

Over the next few months we are launching a new Executive Team supported project #CynnalCynefin #PeopleFirst where we will be deliberately bringing our organisation back together through a series of locally based workshops and events starting with executive and senior management engagement sessions. Our aim over the next few months is to reach as many of you as possible, to give you the opportunity to be heard and for us to be able to listen. We know even with the best intensions we can’t speak to everyone but we want to try. We have to make your experience of your work better.

For ABUHB Staff ONLY
We would like to invite you to share your experiences with the team on the following dates via a virtual platform. Please copy and paste the relevant link into Edge to register for a ticket, once you have registered a Teams link will be sent separately to your email address.

– More events coming soon!