Sefydliad Corfforaethol

Helo

Mae’n bleser gennym eich croesawu i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac i’ch rôl newydd gyda ni.

Byddem wedi hoffi eich cyfarch yn bersonol ond, ers cyflwyno ymbellhau cymdeithasol a’r egwyddor o leihau teithio diangen i leihau ein hôl troed carbon, rydym wedi penderfynu cyflawni’r sesiwn Ymsefydlu Corfforaethol ar lein.

Dylai’r sesiwn ymsefydlu corfforaethol gael ei gwblhau gan bob aelod o staff newydd.

Bydd hefyd yn ofynnol i chi gwblhau cyfnod ymsefydlu lleol. Bydd eich rheolwr llinell yn trefnu hyn a bydd yn eich cyflwyno i’ch amgylchedd gwaith a chydweithwyr newydd.

Yn dibynnu ar eich rôl, efallai y bydd gofyn i chi hefyd gwblhau cyfnod ymsefydlu clinigol. Os felly, cysylltir â chi ar wahân.

Allwch chi gymryd peth amser i wylio’r fideos a’r cyflwyniadau byr canlynol?

Ar ôl i chi edrych ar bob un ohonynt, llenwch yr arolwg byr i gadarnhau eich bod wedi cwblhau’r sesiwn ymsefydlu ar-lein. Bydd hyn yn caniatáu inni gofnodi eich bod wedi cwblhau’r sesiwn ymsefydlu corfforaethol yn llwyddiannus.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/XRUHP0/

Yn olaf, hoffem ddymuno pob llwyddiant i chi yn eich rôl newydd a chyda’ch gyrfa gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Croesawiad gan y Prif Weithredwr
Dyfodol Clinigol

Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg - Mwy na geiriau…
Y Gwasanaeth Lles Cyflogeion

Cliciwch ‘CC’ i gael is-deitlau Cymraeg

Gwneud yn fawr o’ch APAD
Atal Twyll

Cliciwch ‘CC’ i gael is-deitlau Cymraeg

Corporate Induction

Hello

We are delighted to welcome you to Aneurin Bevan University Health Board and to your new role with us.

We would have liked to have greeted you in person but since the introduction of social distancing and the desire to reduce unnecessary travel to reduce our carbon footprint we have taken the decision to deliver the corporate induction on line.

The corporate induction should be completed by all new staff.

You will also be required to complete a local induction. This will be arranged by your line manager and will introduce you to your working environment and new colleagues.

Depending on your role you may also be required to complete a clinical induction. If this is the case you will be contacted separately.

Can you please take some time to view the following short videos and presentations?

Once you have viewed them all please complete the short survey to confirm that you have completed the online induction. This will allow us to record that you have successfully competed the corporate induction

https://www.smartsurvey.co.uk/s/XRUHP0/

Finally, we would like to wish you every success in your new role and with your career with Aneurin Bevan University Health Board.

Welcome from the CEO
Clinical Futures

Welsh Language Awareness - More than just words...
Employee Well-Being

Making PADR Meaningful
Fraud Prevention